Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů zákazníka

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli provést online rezervaci (online objednání do servisu) na našem webovém portálu www.euromaster.cz. Seznamte se, prosím, před odesláním objednávky nejprve s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů společností Euromaster Česká republika s.r.o.

Společnost Euromaster Česká republika s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“.

Společnost Euromaster Česká republika s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí budou poskytnuty, tedy v rozsahu:

Identifikační údaje (jméno, příjmení)
Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)
SPZ vozidla

Společnost Euromaster Česká republika s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem splnění smluvního závazku společnosti  Euromaster Česká republika s.r.o. provést online rezervaci (online objednání do servisu) na našem webovém portálu www.euromaster.cz dle Vašeho zadání.

V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude společnost Euromaster Česká republika s.r.o. dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, informujících o zboží a službách společnosti Euromaster Česká republika s.r.o. a jejich obchodních partnerů. Tento souhlas máte právo kdykoli odvolat.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Euromaster Česká republika s.r.o. má tedy možnost zasílat Vám, i bez Vašeho souhlasu, nabídky obdobného zboží a služeb, které jste u nás zakoupili, a to na email, který jste nám poskytli. Zasílání těchto nabídek můžete kdykoli odmítnout. Každý zákazník má při zaslání každé jednotlivé nabídky možnost zdarma odmítnout souhlas se zasíláním těchto nabídek na poskytnutý email, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Zasílání těchto nabídek na poskytnutý email můžete odmítnout také již nyní, za tímto účelem nás, prosím, kontaktujte na níže uvedený telefon či email.

Správcem Vašich osobních údajů bude společnost Euromaster Česká republika s.r.o.
Sídlo a zároveň kontaktní adresa: Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha 4

IČ: 29059895
Telefon: 241 406 366
Email: obchod@euromaster.cz

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na e-mailové adrese: obchod@euromaster.cz

Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou příslušného servisního centra Euromaster (autoservisunebo pneuservisu), které zvolíte jako místo servisního úkonu.
V poslední řadě budou Vaše osobní údaje předány IT specialistům, zajišťujícím provoz našeho webového portálu www.euromaster.cz.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu tří let ode dne, kdy provedete online rezervaci.V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude společnostEuromaster Česká republika s.r.o.dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu.
Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Euromaster Česká republika s.r.o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech:

1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti od společnosti Euromaster Česká republika s.r.o. informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:
a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od společnosti Euromaster Česká republika s.r.o. opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je společnost Euromaster Česká republika s.r.o. nezískala od Vás;
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

2) právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost Euromaster Česká republika s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost Euromaster Česká republika s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na společnost Euromaster Česká republika s.r.o., jako na správce, vztahuje;
f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby společnost Euromaster Česká republika s.r.o. omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost Euromaster Česká republika s.r.o. mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;
c) pokud společnost Euromaster Česká republika s.r.o. již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Euromaster Česká republika s.r.o. převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a společnosti Euromaster Česká republika s.r.o., a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost Euromaster Česká republika s.r.o. bránila, a to v případě, že:
a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a
b) zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo společností Euromaster Česká republika s.r.o. správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

6) právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:
- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, společnost Euromaster Česká republika s.r.o. nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

7) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, obsažené v tomto dokumentu, si můžete kdykoli znovu přečíst na našem webovém portálu www.euromaster.cz (ve spodní části) pod záložkou „Zpracování osobních údajů zákazníka – online rezervace.“