Všeobecné obchodní podmínky

OPRAV A SERVISNÍCH PRACÍ SPOLEČNOSTI (odkaz)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVIDLA INTERNETOVÉHO OBCHODU EUROMASTER.CZ

OBSAH:

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

2 ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

3 PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4 ZPŮSOBY PLATBY ZA PRODUKTA TERMÍN SPLATNOSTI

5 CENY, ZPŮSOBY A TERMÍN DODÁNÍ ČI ODBĚRU PRODUKTU

6 REKLAMACE PRODUKTU

7 MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY A PRAVIDLA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ TĚCHTO PROSTŘEDKŮ

8 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD

9 USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

10 ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

Internetový obchod www.euromaster.cz dbá o práva spotřebitele. Podmínky nakupování na www.euromaster.cz se řídí platnou legislativou a těmito obchodními podmínkami internetového obchodu (dále jen „Obchodní podmínky“).

 
1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Internetový obchod je dostupný na internetové adrese www.euromaster.cz a provozuje ho společnost  Euromaster Česká republika s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha 4,zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod identifikačním číslem 29059895, (DIČ) CZ29059895, e-mailová adresa: obchod@euromaster.cz (dále jen „ Prodejce“)

1.2Tyto obchodní podmínky jsou určeny jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele (dále jen Zákazníci), kteří využívají služeb Internetového obchodu (s výjimkou ustanovení v čl. 9, která jsou určeny výhradně pro podnikatele).

1.3Definice pojmů:

ZÁKAZNÍK – (1) Fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených platnými právními předpisy rovněž osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, (2) právnická osoba, která využívá služby internetového obchodu.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE – Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČET – Elektronická služba označená individuálním přihlašovacím jménem (login) a heslem, které poskytne Zákazník. Soubor informací v systému Prodejce, který shromažďuje údaje poskytnuté Zákazníkem a informace, které Zákazník poskytl při vytváření Objednávek v Internetovém obchodě.

NEWSLETTER – Elektronická distribuční služba poskytovaná Prodejcem prostřednictvím elektronické pošty, která umožňuje všem Zákazníkům automaticky dostávat od Prodejce pravidelné elektronické zpravodaje, které obsahují informace o Produktech, novinkách a promočních akcích v Internetovém obchodě.

PRODUKT – Movitá věc, dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodejcem.

INTERNETOVÝ OBCHOD – Internetový obchod Prodejce dostupný na internetové adrese www.euromaster.cz.

OBJEDNÁVKA – Návrh Zákazníka k uzavření Kupní smlouvy s Prodejcem dle § 1731 občanského zákoníku.

 
2. SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

2.1 Účet – Na základě registrace Zákazníka provedené v Internetovém obchodě může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní(dále jen „Účtu“). Ze svého Účtu může kupující provádět objednávání zboží. Při registraciZákazník poskytne následující informace: jméno a příjmení /název společnosti, adresu (ulici, číslo popisné/orientační, PSČ, město, zemi), e-mailovou adresu, telefonní číslo a heslo. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je nutné uvést rovněž název firmy a DIČ. Zákazník má možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj Účet zrušit tak, že o to zažádá Prodejce prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu reklamace@euromaster.cz nebo prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu: Euromaster Česká republika s.r.o., Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha 4.

2.2 Zákazník je povinen užívat Internetový obchod v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy a respektovat osobní a autorská práva a duševní vlastnictví Prodejce a třetích osob. Zákazník je povinen uvádět správné a pravdivé všechny údaje. Údaje uvedené v Účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodejcem považovány za správné.Zákazníknesmí šířit žádný obsah, který odporuje platným právním předpisům.

2.3. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Účtu.

2.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Účtu třetím osobám.

2.5 Zákazník bere na vědomí, že Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 
3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodejcem je uzavřena v okamžiku, kdy Zákazník prostřednictvím Objednávkového formuláře vytvoří v Internetovém obchodě Objednávku v souladu s čl. 2.1Obchodních podmínek.

3.2 Cena Produktu uvedená na stránkách Internetového obchodu je uvedena v českých korunách a zahrnuje DPH. O celkové ceně Produktu, který je předmětem Objednávky, včetně DPH, a o cenách za jeho dodávku (za přepravu, doručení a poštovní služby), o dalších poplatcích a o povinnosti zaplatit poplatky, u nichž není možné stanovit jejich přesnou výši, je Zákazník informován na stránkách Internetového obchodu v okamžiku vytváření Objednávky, přičemž vytvořením Objednávky dává Zákazník souhlas s podmínkami Kupní smlouvy.

3.3Proces uzavření Kupní smlouvy v Internetovém obchodě prostřednictvím Objednávkového formuláře

Kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodejcem je uzavřena v okamžiku, kdy Zákazník prostřednictvím Objednávkového formuláře vytvoří v Internetovém obchodě Objednávku v souladu s čl. 2.1 Obchodních podmínek.

Po vytvoření Objednávky Prodejce neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň Objednávku začne vyřizovat. Potvrzení o přijetí a vyřizování Objednávky dostane Zákazník od Prodejce prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při vytváření Objednávky. E-mail obsahuje minimálně potvrzení Prodejce, že přijal objednávku a začíná ji vyřizovat, a také jeho potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. V okamžiku, kdy Zákazník obdrží tento e-mail, je uzavřena Kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodejcem.

3.4 Kupní smlouva je uchována, zabezpečena a zpřístupněna Zákazníkovi prostřednictvím (1) poskytnutí těchto Pravidel na stránkách Internetového obchodu a (2) e-mailu zaslaného Zákazníkovi, jak uvádí čl. 3.3.2 Pravidel. Obsah Kupní smlouvy je dále uchován a zabezpečen v informačním systému Internetového obchodu Prodejce.

 

4. ZPŮSOBY PLATBY ZA PRODUKT A TERMÍN SPLATNOSTI

4.1 Prodejce umožňuje Zákazníkovi v rámci Kupní smlouvy následující způsoby platby:

Elektronická platba a platba platební kartou prostřednictvím služby Adyen.com – možné způsoby plateb jsou uvedeny na stránkách Internetového obchodu v sekci o způsobech platby a na internetových stránkách http://www.adyen.com/.  Elektronická platba či platba platební kartou se uskutečňuje v souladu s výběrem Zákazníka prostřednictvím služby Adyen.com. Elektronické platby a platby platební kartou spravuje: Adyen.com.

4.2 Termín splatnosti:

Pokud si Zákazník zvolí elektronickou platbu či platbu platební kartou, je povinen platbu učinit do 7 kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy.

 

5. CENY, ZPŮSOBY A TERMÍN DODÁNÍ ČI ODBĚRU PRODUKTU

5.1 Produkt je možné dodat na území České republiky.

5.2 Osobní odběr Produktu je bezplatný.

5.3 Prodejce umožňuje Zákazníkovi následující způsob osobního odběru Produktu:

Osobní odběr je možný v servisním centru, které si Zákazník vybere při vytváření Objednávky, a to v termínu, který si Zákazník zarezervuje. Pokud je součástí Produktu i služba, je služba vykonána ve stejném výše uvedeném servisním centru.

5.4Doba, za jakou je Produkt připravený k osobnímu odběru – Pokud si Zákazník vybere osobní odběr Produktu, Produkt bude připravený k odběru do 5 pracovních dnů, pokud není v popisu daného Produktu či v průběhu vytváření Objednávky uvedena kratší doba. Pokud jsou k osobnímu odběru určené Produkty s různými termíny, je termínem pro osobní odběr ten nejdelší z nich, který ovšem nesmí přesáhnout dobu 5 pracovních dnů. O tom, že je Produkt připravený k osobnímu odběru, informuje Prodejce Zákazníka e-mailem. Termín pro odběr Produktu se začíná počítat od následujícího okamžiku:

Pokud si Zákazník vybere elektronickou platbu nebo platbu prostřednictvím platební karty – ode dne připsání platby na bankovní či zúčtovací účet Prodejce.

 

6. REKLAMACE PRODUKTU

6.1 Podstata a rozsah odpovědnosti Prodejce vůči Zákazníkovi v případě, že se u Produktu vyskytnou fyzické či právní vady (záruka na vady), jsou definovány obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a v případech, kdy je Zákazníkem spotřebitel, taky zákonem o ochraně spotřebitele.

6.2 Prodejce se zavazuje poskytnout Zákazníkovi Produkt bez vad.

6.3 Reklamaci může Zákazník podat například:

písemně na adresu: Euromaster Česká republika s.r.o., Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha 4

v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu: reklamace@euromaster.cz.

6.4 Zákazník v popisu reklamace uvede: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména typ a datum vyskytnutí vady; (2) požadavek na dosažení souladu Produktu s Kupní smlouvou nebo žádost o snížení ceny nebo žádost o odstoupení od Kupní smlouvy a (3) kontaktní údaje.

6.5 Prodejce služby vyřídí reklamaci neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího podání. V případě, že se Prodejce v rámci této lhůty nevyjádří, znamená to, že Prodejce uznal reklamaci za oprávněnou.

6.6 Zákazník, který uplatňuje práva z vadného plnění vady, je povinen dodat vadný Produkt na adresu servisního centra Prodejce. Pokud by to bylo vzhledem k povaze Produktu či způsobu jeho montáže pro Zákazníka příliš obtížné, je Zákazník povinen umožnit Prodejci dispozici s Produktem k dispozici Prodejci v místě, na kterém se Produkt nachází.

 

7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY A PRAVIDLA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ TĚCHTO PROSTŘEDKŮ

7.1 Každý Zákazník, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s Prodejcem (tedy v případě, pokud se Zákazník domnívá, že jej Prodejce poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání.

Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání Zákazník, který je zároveň spotřebitelem, nalezne na internetových stránkách:www.coi.cz, na emailové adrese: adr@coi.cz, nebo přímo na internetové adrese http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

7.2 Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupná platforma pro on-line řešení sporů mezi spotřebiteli a internetovými prodejci na evropské úrovni (platforma ODR). Platformu ODR tvoří interaktivní a vícejazyčné internetové stránky nabízející komplexní služby pro spotřebitele a internetové prodejce usilující o mimosoudní urovnání sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z Kupní smlouvy.

 

8. PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1Spotřebitel, který uzavře smlouvu na dálku, může od smlouvy odstoupit v době do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu a bez dodatečných nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 8.8 Obchodních podmínek. Aby byla dodržena stanovená lhůta, stačí oznámenízaslat před datem jejího uplynutí. Oznámení o odstoupení od smlouvy může být zaslané například:

písemně na adresu: Euromaster Česká republika s.r.o., Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha 4

elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu:

reklamace@euromaster.cz.

8.2 Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy je v příloze nařízení vlády č. 363/2013 Sb. a zároveň je k dispozici na stránkách Internetového obchodu v sekci týkající se odstoupení od smlouvy. Zákazník může vzorový formulář použít, ale jeho použití není povinné.

8.3Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

U smlouvy, na základě které Prodejce poskytne Produkt, u něhož dochází k převodu vlastnictví (např. prostřednictvím Kupní smlouvy) – od okamžiku, kdy Produkt přijme spotřebitel nebo třetí osoba, která není dopravcem. U Kupní smlouvy, která: (1) obsahuje více Produktů, které jsou dodány jednotlivě, odděleně nebo po částechod převzetí posledního Produktu, nebo (2) je založena na pravidelných dodávkách Produktů v rámci stanovených časů – od převzetí prvního Produktu.

U jiných smluv – ode dne uzavření smlouvy.

8.4 V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je smlouva považována za neplatnou.

8.5 Prodejce je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel uskutečnil, včetně platby za dodání Produktu.Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodejce nabízí, vrátí Prodejce náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodejce je povinen vrátit platbu stejným platebním způsobem, který použil spotřebitel, vyjma případu, kdy spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení peněz, který pro spotřebitele nepředstavuje žádné další náklady. Pokud Prodejce nenavrhne, že sám převezme Produkt od spotřebitele, může s vrácením plateb, které obdržel od spotřebitele, počkat až do okamžiku, kdy Produkt obdrží zpět nebo kdy spotřebitel prokáže, že byl Produkt odeslán, podle toho, která událost nastane dříve.

8.6Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit Produkt Prodejci předáním na servisním centru Euromaster ČR. Spotřebitel může Produkt vrátit v servisním centru Prodejce, které si Zákazník vybral při vytváření objednávky a ve kterém Produkt převzal nebo po dohodě najiném servisním centru Euromaster ČR.

8.7 Spotřebitel nese odpovědnost za případné snížení hodnoty Produktu, pokud jej užívá způsobem, který je nad rámec povahy, vlastností a fungování Produktu.

8.8 Případné náklady související s odstupem spotřebitele od smlouvy, které je povinen uhradit spotřebitel:

Spotřebitel hradí přímé náklady související s vrácením Produktu.

Pokud je Produktem služba, jejíž vykonání bylo zahájeno – na výslovnou žádost spotřebitele – před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel, který uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy, po podání tohoto oznámení zaplatit za části služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Částka k zaplacení se vypočítá v poměru k rozsahu poskytnuté služby, s ohledem na smluvně sjednanou cenu či odměnu. V případě, že je tato cena či odměna příliš vysoká, je základem pro výpočet této částky tržní hodnota uskutečněné služby.

8.9Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

9.1 Tento článek Obchodních podmínek a ustanovení v něm obsažená se vztahují výhradně na Zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.

9.2 Prodejce má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené se Zákazníkem, který není spotřebitelem, v době do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření. Prodejce může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

V takovém případě je Zákazník o této skutečnosti telefonicky nebo písemně informován. V případě že Zákazník již uhradil platbu za předmět smlouvy, bude mu Prodejcem bez prodlení vrácena zpět na účet.

9.3 V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, má Prodejce právo omezit dostupné způsoby platby, stejně jako požadovat platbu předem, ať již v celém rozsahu nebo zčásti, a to bez ohledu na způsob platby, který si Zákazník vybere, nebo na skutečnost, že byla uzavřena Kupní smlouva.

9.4 V okamžiku, kdy Prodejce předá Produkt dopravci, přecházejí na Zákazníka, který není spotřebitelem, veškeré výhody i povinnosti spojené s Produktem a riziko za případnou ztrátu nebo poškození Produktu. Prodejce v takovém případě nenese odpovědnost za celkovou či částečnou ztrátu Produktu nebo jeho poškození, ke kterému dojde od okamžiku předání Produktu dopravci až po jeho předání Zákazníkovi, ani za zpoždění přepravované zásilky.

9.5 V případě, že je Produkt Zákazníkovi, který není spotřebitelem, zaslán prostřednictvím dopravce, je Zákazník povinen zásilku zkontrolovat v čase a způsobem, který je obvyklý pro zásilky toho druhu. Pokud zjistí, že během přepravy došlo ke ztrátě či poškození Produktu, je povinen provést všechny kroky nezbytné pro uplatnění odpovědnosti dopravce.

9.6 V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Prodejce s okamžitou platností a bez udání důvodu zrušitposkytování služby Účtu a Newslettertím, že jim zašle příslušné oznámení.

9.7 Prodejce nese vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem, odpovědnost výhradně za škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a nenese odpovědnost za ušlé zisky ze strany Zákazníka, který není spotřebitelem.

9.8 Veškeré spory vzniklé mezi Prodejcem a Zákazníkem, který není spotřebitelem, budou řešeny soudem místně příslušným dle sídla Prodejce.

 

 

10. ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK

Zákazník nakupující prostřednictvím Internetového obchodu má nárok na bezplatné odevzdání použitých pneumatik. Sběrné místo se nachází v provozovnách společnosti Euromaster Česká republika, v běžných pracovních hodinách. Odběr je možný po předchozí telefonické dohodě buď osobně, nebo zasláním na adresu provozovny.

Euromaster Česká republika s.r.o. je součástí kolektivního systému ELTMA provozovaného společností ELT Management Company Czech Republic s.r.o. Díky tomuto kolektivnímu systému tak mají naši zákazníci možnost bezplatně využít jakékoliv sběrné místo v síti ELTMA. Euromaster Česká republika s.r.o. tak plní své legislativní povinnosti v rámci zpětného odběru použitých pneumatik prostřednictvím tohoto kolektivního systému.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Smlouvy uzavírané přes Internetový obchod jsou uzavírané v českém jazyce.

11.2 Změna Obchodních podmínek:

Prodejce si vyhrazuje právo na uskutečnění změn Obchodních podmínek ze závažných důvodů, kterými jsou: změny právních předpisů; změny způsobů platby a dodávek – v případě, že takové změny mají vliv na plnění ustanovení těchto Obchodních podmínek.

V případě, že je na základě těchto Obchodních podmínek uzavřena smlouva, která má nepřetržitý charakter, se Prodejce zavazuje oznámit změnu Obchodních podmínek Zákazníkovi prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při vytváření Objednávky. Zákazník má právo takové změny bezodkladně odmítnout a vypovědět smlouvu se 14 denní výpovědní lhůtou.

V případě, že je na základě těchto Obchodních podmínek uzavřena smlouva, která má nepřetržitý charakter (např. Účet), jsou změněné Obchodní podmínky závazné pro Zákazníka, pokud byly splněny podmínky popsané v § 1752občanského zákoníku, tj. pokud Zákazníkbyl o změnách řádně informován a nevypověděl smlouvu v době do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení o změnách. V případě, že by změna Obchodních podmínek vedla ke vzniku jakýchkoliv nových poplatků nebo ke zvýšení stávajících poplatků, má Zákazníkprávo odstoupit od smlouvy.

V případě, že je na základě těchto Obchodních podmínek uzavřená smlouva, která nemá nepřetržitý charakter (např. Kupní smlouva), změna Obchodních podmínek žádným způsobem nenaruší práva, která Zákazník nabyde před dnem, kdy změny Obchodních podmínek vstoupí v platnost. Změny Obchodních podmínek nemají vliv na Objednávky, které již byly vytvářené či vytvořené, ani na uzavřené, vytvořené či uskutečněné Kupní smlouvy.

11.3 Záležitosti, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, se řídí obecně platnými ustanoveními českých právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.